Blogger Template by Blogcrowds.

कसे म्हणू की हलके झाले भार दिसांचे ?

सुरूच मरणोत्तरही जर उपचार दिसांचे ?उदासवाण्या रात्रींचे, बेजार दिसांचे


युगे युगे एकाकीपण, शृंगार दिसांचेनकोस विसरू हुंदडताना, बागडताना


जिवा, किती छोटे आहे आवार दिसांचेपदर जरा ढळता रात्रीचा हादरलो मी


अध:पतन कैसे व्हावे स्वीकार दिसांचे ?निशांत होण्याचे लक्षण कोठून दिसावे ?


चहूकडे भरले मायाबाजार दिसांचे"दिव्या, दिव्या दीपत्कारा"सम सहज नसे ते


उजळुन जाणे शब्दांनी अंधार दिसांचेकशास घाई, संध्या-छाया स्पष्ट दिसू द्या


निवांत काढू तेव्हा सारासार दिसांचे

1 Comment:

Post a CommentNewer Post Older Post Home